NOTICE & TAKE DOWN

Alle informatie op de websites van Startkabel BV worden zorgvuldig samengesteld en onderhouden. Indien u desondanks materiaal aantreft waarvan u van mening bent dat dit inbreuk maakt op uw rechten of waarvan u meent dat dit anderszins onrechtmatig is, kunt u bij Startkabel.nl BV een verzoek indienen om deze informatie van de website te laten verwijderen.

Deze verzoeken mogen alleen worden ingediend door de rechteigenaar of een vertegenwoordiger die bevoegd is namens die eigenaar te handelen. De snelste en gemakkelijkste manier om Startkabel BV op de hoogte te stellen van een vermeende schending, is via dit webformulier: Startkabel BV streeft ernaar uw verzoek binnen 5 werkdagen te behandelen en wijst erop dat een verzoek dat onvolledige informatie bevat niet in behandeling kan worden genomen.

Contactgegevens
Voor een correcte afhandeling van uw verzoek, dienen wij contact met u te kunnen opnemen.
Wij verzoeken u vriendelijk ons de onderstaande contactgegevens te verschaffen.De schending
Om uw verzoek in behandeling te kunnen nemen, verzoeken wij u de informatie waarop uw verzoek ziet hieronder aan te duiden en uw verzoek kort nader te motiveren.Verlangde Maatregelen
Geef aan welke maatregel(en) u verlangt, bijvoorbeeld: :
Tijdelijke blokkering van de publicatie
Verwijdering van de publicatie
Beëindiging van het gebruik van het materiaal
Toestemming vóór verder gebruik
Correcties vóór verder gebruik

Motivering van uw verzoekBewijsstukken
Ter beoordeling van uw verzoek, vragen wij u om de hieronder aangegeven bewijsstukken als bijlage bij uw verzoek te voegen.

Bewijs dat bovenvermelde persoon rechthebbende is ten aanzien van de relevante intellectuele eigendomsrechten.


Bewijs dat sprake is van een inbreuk op uw rechten of rechten van een persoon die u heeft gemachtigd om namens hem / haar op te treden.


Procedure
Na ontvangst van uw klacht volgen wij de volgende procedure:
 • Wij sturen u een bevestiging van ontvangst;
 • Wij maken een voorlopige beoordeling van de gegrondheid van de klacht, en:
  • indien uw klacht op grond van wetgeving plausibel is, zal de publicatie – in afwachting van verificatie van de klacht – worden verwijderd of tijdelijk worden geblokkeerd;
  • indien wij van oordeel zijn dat de klacht niet plausibel of niet terecht is, zullen wij u van deze beslissing en van onze motieven op de hoogte brengen;
 • Zo nodig winnen wij professioneel juridisch advies in met betrekking tot uw klacht;
 • Wij lichten de inbrenger van de publicatie waarop uw klacht betrekking heeft, in over uw klacht en de aard daarvan en bieden hem/haar de gelegenheid om de klacht te weerleggen;
 • Wij onderzoeken uw klacht volledig en laten u weten wat de uitkomst van dit onderzoek is en welke maatregelen wij hebben genomen/zullen nemen;
 • Indien het onderzoek aantoont dat u gelijk hebt, zullen wij de publicatie definitief van de website verwijderen, tenzij u ons toestemming geeft om het te handhaven.
 • Het verwijderen van informatie impliceert niet dat Startkabel.nl BV enige aansprakelijkheid erkent ter zake enig onrechtmatig handelen.
Verzenden
Door op verzenden te drukken zendt U dit formulier naar Startkabel.nl BV en verzoekt U hierdoor Startkabel.nl BV verlangde maatregelen op de hierboven vermelde informatie te treffen. Als je ervoor kiest verwijdering van content aan te vragen door een melding van een schending in te dienen, moet je er rekening mee houden dat je mogelijk een juridische procedure start. Dien geen valse claims in. Misbruik van deze procedure kan leiden tot opschorting van je account of andere juridische gevolgen.

Daarnaast verklaart u hierbij:
 • Rechthebbende te zijn van de hierboven vermelde informatie, dan wel door de rechthebbende te zijn gemachtigd om in deze namens hem / haar op te treden.
 • Dit formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Om cabla.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies : meer informatie over cookies
X
Informatie
Meer mogelijkheden Standaard weergave Koppelen + volgen Favoriet Delen Reageren Markeren Bewerken Statistieken Annuleren